Contact

If you have any inquiry, please use the mail form below to contact us.
Our customer service will return with you as soon as possible.
Kindly regard,
Keronii Tran – Chief Editor 🙂

Nếu bạn cần liên lạc với tạp chí Gen8x, xin hãy dùng form dưới đây.
Bộ phận phục vụ khách hàng sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể.

%d bloggers like this: